ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Versie: 2020-12-18

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 - De prijs

Artikel 7 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 8 - Levering en uitvoering

Artikel 9 - Betaling

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12 - Klachtenregeling

Artikel 13 – Geschillen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Schriftelijk: Onder “schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 10. Website: De webshop van ondernemer waarop producten en diensten worden aangeboden die door klanten kunnen worden afgenomen.
 11. Platform: De externe omgeving waarop ondernemer producten en diensten aanbiedt die door klanten kunnen worden afgenomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:   Screen With Envy BV

Handelend onder de naam/namen: screenwithenvy.nl    

Vestigings- & bezoekadres: Venrayseweg 130C 5928 RH Venlo

Telefoonnummer: +31-26791-1070 

E-mailadres:     hallo@screenwithenvy.nl  

KvK-nummer:  80955436

Btw-identificatienummer: NL861866459B01  

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door ondernemer uitdrukkelijk, schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijk wel toegestane bepaling gelezen te worden die het meest in overeenstemming is met de bedoeling van partijen zoals die blijkt uit de nietige of vernietigbare bepaling en blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens voorwaarden van toepassing zijn van een extern platform waarop producten en diensten worden aangeboden door ondernemer waarvan niet mag worden afgeweken dan kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten.
 3. De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien een aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft ondernemer het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. De ondernemer deelt zulk een herroeping onverwijld mee aan de klant.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 6. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De  ondernemer die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de klant mede.

Artikel 6 - De prijs

 1. Alle op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders weergegeven) en tenzij op de website anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Ondernemer heeft vanaf twee weken na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. De klant die niet akkoord gaat met de wijziging heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat hem daarvoor enige kosten in rekening zullen worden gebracht door ondernemer.
 4. Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betaalkosten worden op de website vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond

Artikel 7 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Ondernemer staat er voor in dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst, met dien verstande dat in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen e.d. niet gelden als tekortkoming aan de zijde van Ondernemer.
 2. De klant dient de geleverde artikelen bij aflevering te onderzoeken, hierbij dient de klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Dit omvat onder andere:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen wat is overeengekomen;

- of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

Indien zichtbare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd dan dient de klant binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering de ondernemer daarvan in kennis te stellen. Doet klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek.

 1. Indien Ondernemer een klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. Ondernemer kan daarbij klant doorverwijzen naar een fabrikant of leverancier.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Zodra de bestelling door ondernemer is ontvangen, stuurt ondernemer de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.
 2. Ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 3. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. De keuze van de vervoerder is voor ondernemer.  Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper geeft de overschrijding van de levertermijn de klant nooit het recht op enerlei schadevergoeding. 
 4. Het is ondernemer toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren.
 5. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gaat het risico van de te leveren producten over op de klant zodra zij op het opgegeven afleveradres zijn geleverd. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 6. Indien klant of de door hem aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is ondernemer gerechtigd de producten weer retour te nemen. Tegen extra kosten zal ondernemer de producten op een in overleg met de klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan klant aanbieden. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en worden eventuele extra kosten, ook voor het retour nemen, aan klant in rekening gebracht.

Artikel 9 - Betaling

 1. Klant dient betalingen aan ondernemer volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Tenzij anders overeengekomen geldt in geval van betaling na levering een betalingstermijn van 14 dagen, ingaand op de dag na levering.
 2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, van rechtswege direct in verzuim. Ondernemer heeft het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en ondernemer is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele procesrechtelijke kosten in rekening te brengen en te verhalen op klant.

Artikel 10- Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van ondernemer.

Artikel 11- Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). 
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie en kosten voor ingeschakelde personen zoals bouwvakkers.
 3. Klant vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken ter zake van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer of een statutair directeur van ondernemer.
 4. De vorige leden zijn niet van toepassing voor schade die de klant heeft geleden in de doorverkoop door klant van de van de ondernemer gekochte producten aan consumenten, als gevolg van het feit dat deze laatsten jegens klant wegens een tekortkoming in die producten een of meer van zijn wettelijke rechten ter zake van die tekortkoming heeft uitgeoefend.
 5. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts nadat klant ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ondernemer ook na verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ondernemer in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ondernemer meldt. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Ondernemer is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 7. In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.
 8. Ondernemer is niet aansprakelijk voor batch variaties waar er kleine verschillen van tinten in kleur kunnen zijn.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch. Zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Ondernemer en klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.
 3. De originele Engelse versie van deze Voorwaarden is vertaald in andere talen. De vertaalde versie van deze Voorwaarden is een service en geen officiële vertaling, klanten kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. In het geval van een geschil over de inhoud of duiding van deze Voorwaarden, of in het geval van een conflict, dubbelzinnigheid, inconsistentie of discrepantie over of tussen de Engelse versie en elke andere taal van deze Voorwaarden, is de Engelse versie leidend, van toepassing, bindend en beslissend. De Engelse versie zal gebruikt worden in juridische procedures.

 

Gebruiksvoorwaarden website Screen With Envy

Laatst bijgewerkte versie 18/12/2020

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

Artikel 3 – Voorwaarden gebruik van de Website 

Artikel 4 - Reviews 

Artikel 5 - Privacy en persoonsgegevens 

Artikel 6 –Intellectuele eigendom en informatie van derden 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid 

Artikel 8 - Diversen 

Artikel 1 - Definities

 • Account: de account die Gebruiker via de Website dient aan te maken om bestellingen te kunnen plaatsen, deel te nemen aan Veilingen en Reviews te kunnen plaatsen.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Website.
 • Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden websites Screen With Envy.
 • Review: de beoordeling die Gebruiker kan geven over Screen With Envy..
 • Veilingen: de veilingen die door Screen With Envy worden aangeboden op de Website.
 • Screen With Envy:  SCREEN WITH ENVY BV gevestigd te (5928 RH) Venlo aan de Venrayseweg 130C
 • Website: de website zoals actief onder de URL screenwithenvy.nl en iedere andere door  Screen With Envy aangewezen website, URL of applicatie.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website, daaronder begrepen het gebruik van de Account.
 2. Screen With Envy heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de Website zijn gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Indien de Gebruiker een bepaalde wijziging van de Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, kan hij dit per e-mail doorgeven aan Screen With Envy, Screen With Envy zal de Account van Gebruiker dan opheffen en de persoonsgegevens van de Gebruiker verwijderen.

Artikel 3 – Gebruik van de Website

 1. Gebruiker garandeert dat de door hem verstrekte informatie en gegevens juist, volledig en betrouwbaar zijn. Screen With Envy heeft het recht om de juistheid van verstrekte informatie en gegevens te controleren en informatie en gegevens van Gebruiker te verwijderen indien deze onjuist blijken te zijn of de juistheid niet vast komt te staan.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan om:
 • de werking van de Website te verstoren of programmatuur te gebruiken die de werking van de Website zou kunnen verstoren;
 • processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige internetgebruikers hindert of het gebruik van de Website nadelig beïnvloed;
 • zich voor te doen als een andere Gebruiker.
 1. Het is Gebruiker niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (door middel van deeplinken of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Screen With Envy.

 

Artikel 4 - Reviews

 1. Screen With Envy heeft voor onbepaalde tijd het recht - maar niet de verplichting - om een Review op de Website te plaatsen of anderszins te publiceren, inclusief de door Gebruiker opgegeven naam, woonplaats en de datum van de Review.
 2. Voor zover een derde partij de Reviews namens Screen With Envy verzamelt, zijn de algemene voorwaarden en/of gebruiksvoorwaarden van die betreffende partij van toepassing op de Reviews.

 

Artikel 5 - Privacy en persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens die Gebruiker aan Screen With Envy verstrekt, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, worden door Screen With Envy verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Screen With Envy. Deze gegevens worden door Screen With Envy onder andere gebruikt in het kader van het beheer van Accounts en Veilingen, verwerking van bestellingen, bezorging en facturatie.
 2. Screen With Envy verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit bijvoorbeeld nodig is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker. 
 3. Op de Website wordt gebruik gemaakt van cookies. Zo worden er cookies ingezet om de ingevoerde inloggegevens te onthouden. Daarnaast worden op de Website cookies ingezet van derden.
 4. Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat hij tijdens zijn bezoek aan de Website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat Gebruiker geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Website of dat Gebruiker geen toegang heeft tot onderdelen van de Website en/of de Account.
 5. Screen With Envy behoudt zich het recht voor om gegevens met betrekking tot het bezoekgedrag van Gebruiker op de Website vast te leggen (onder andere het gebruikte IP-adres) indien er een vermoeden bestaat dat er via de account van Gebruiker misbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de Website.
 6. Voor meer informatie over het gebruik dat Screen With Envy maakt van de persoonsgegevens van Gebruikers en over het gebruik van cookies op de Website, wordt verwezen naar het privacybeleid van Screen With Envy zoals vindbaar op de Website.

Artikel 6 –Intellectuele eigendom en informatie van derden

 1. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op (de informatie op) de Website bij Screen With Envy, voor zover deze rechten niet berusten bij derden/licentiegevers van wie informatie beschikbaar wordt gesteld.
 2. Gebruiker mag (de informatie op) de Website raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen (een deel van) de Website, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Screen With Envy.
 3. De informatie op de Website is deels afkomstig van derden, zoals andere Gebruikers (in geval van Reviews).
 4. De Website kan links bevatten naar externe internetpagina's. Screen With Envy heeft geen invloed op de inhoud en vormgeving van internetpagina's waarnaar op de Website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 

 1. Mocht Screen With Envy desondanks aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan en handelt de Gebruiker in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan is de aansprakelijkheid van Screen With Envy beperkt tot de directe schade die Gebruiker lijdt. Aansprakelijkheid van indirecte schade wordt uitgesloten. De aansprakelijkheid van Screen With Envy van welke aard dan ook is voor Gebruikers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Screen With Envy uitkeert in het betreffende geval.

Artikel 8 - Diversen

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverbindend, ongeldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Screen With Envy zal de betreffende bepaling in dat geval vervangen door een door haar vast te stellen nieuwe bepaling die zoveel mogelijk de strekking van de betreffende bepaling benadert.
 2. Op het gebruik van de Website, het gebruik van de account en deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Sluiten (esc)

  Popup

  Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

  Age verification

  By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

  Zoek

  Winkelwagen

  Uw winkelwagen is momenteel leeg
  Shop now